Hersegade 6

Hersegade 6

Foto KB 2017

Hersegade 6 er en del af det bygningskompleks, som Roskilde Bank byggede sidst i 1960'erne og starten af 1970'erne, og som dels var en betydelig udvidelse af bankens daværende hovedsæde, og dels rummede en del nye forretnings-lokaler.


I 2019 er det ejendomsmæglerkæden Danbolig der driver sin forretning i den store hjørneejendom. Tidligere var det elektronikvirksomheden SONY og ejendomsmæglerfirmaet Lokalbolig (nu Københavnsvej 4) der var på stedet.


I perioden fra 1894 til 1964 har den samme familie i 3 generationer drevet sadelmagervirksomhed på adressen. I en kort periode fra 1964 til omkring 1969 var der farvehandel i ejendommen, som herefter blev nedrevet for at give plads til nybyggeriet.


Den oprindelige ejendom formodes at være opført 1853, og den har oprindeligt været anvendt til privat beboelse.

Foto Ib Jacobsen - Lokalhistorisk Arkiv - omkring 1972/73

Omkring 1972/73 igangsætter Roskilde Bank byggeriet af den ejendom, som ligger på hjørnet til Læderstræde. Læderstræde er fortsat en ret så smal  gade, men her kan man se, at fundamentet til den nye bygning dog er rykket lidt tilbage i forhold til den tidligere ejendoms beliggenhed. Den tidligere ejendom blev nedrevet omkring 1969 og arealet blev benyttet som parkeringsplads indtil 1972/73.Facaden på sadelmagervirksomheden P. Petersen & Søn nogle få dage før ejendommen blev overdraget til Roskilde Bank i juli 1964, og virksomheden ophørte da med sin virksomhed efter 70 år på adressen.


I perioden fra 1964 til omkring 1969 blev lokalerne udlejet til Sten Roger Petersen, som etablerede farvehandelen "Farvespecialisten" . Han var søn af Roger G. Petersen, der drev sin farvehandel "Algades Tapet- og farvehandel", og som i en årrække havde sin placering i Algade 17 - ihvertfald til 1968/69, hvor den annoncerede i "Jul i Roskilde".Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum - 1964

Jul i Roskilde 1955

Sadelmagervirksomheden kunne fejre sit 75 års jubilæum den 1. august 1955, og det blev nævnt i "Jul i Roskilde", hvor de tre indehavere - Peter Gjevert Petersen (1877-1968) og hans to sønner Fritz (1906-1971) og Svend (1908-1984)  blev portrætteret foran indgangen til forretningen. Familien var en kendt del af byens forretningsliv. Ikke mindst Fritz Petersen var kendt for sit engagement i byens foreningsliv, og han var i 1950'erne og pænt op i 1960'erne blandt de mange ildsjæle, som lagde kræfter bag organiseringen af Borgervæbningen - nu Roskilde Garden.Beskrivelsen af ejendommen Hersegade 6 skyldes ikke mindst, at Peter L. Gjevert Petersen beredvilligt stillede en række billeder fra sit familiealbum, samt en række øvrige informationer til rådighed.


På opfordring indvilgede Peter i også at skrive noget om sine barndomserindringer fra stedet, og dem kan du læse her


Cand.mag. Per Steenholdt har i en artikel i ugebladet Paperboy fortalt historien om en nok så kendt lejer i Hersegade 6 i tiden omkring 1940. Navnet Lilly Nissen siger nok ikke så mange ret meget, men hvis man siger "Agnes Jensen fra Matador" er der nok flere klokker der ringer.

Lilly Nissen var en driftig kvinde i tidens Roskilde - Agnes Jensen var en figur i Lise Nørgaards elskede TV-serie fra 1978/82, og Per Steenholdt fortæller i sin artikel om sammenhængen.


Du kan læse artiklen her


I 1938/39 sker der en større om- og tilbygning af ejendommen. Forretningen kommer ned i gadeplan, og hovedhuset udvides bagtil med en sidefløj mod nord. I den nye bygning kom der i kælderen et porteføljemagerværksted til fremstilling af mapper, tegnebøger m.m., i stueplan kom der forretning, og på 1. sal lager.

I den gamle bygning var der stadig seletøjsværksted i kælderen.Forretningsfacade efter ombygning 1938/39

Planlagt ny sidefløj 1938/39

Ny sidefløj 1938/39

Udgravning til ny sidefløj 1938/39 - bemærk Roskilde Bank i baggrunden tilvenstre -

Alle billeder er fra Peter L.Gjevert Petersens familiealbum 1938/39

Annonce Roskilde Tidende november 1931

En annonce i Roskilde Tidende i november 1931 påkalder sig opmærksomhed, idet man kunne forledes til at tro, at der på stedet også var en forretning med ræveskind m.v.


Det var dog ingenlunde tilfældet, men lejeren på 1. sal Nikolaj Hammer ønskede åbenbart at købe skind, og det er ret usandsynligt, at de skulle købes til erhvervsmæssigt formål. Hammer var nemlig lokomotivfyrbøder ifølge folketællingen i 1925, men Peter Gjevert Petersen fortæller, at han også var en ivrig jæger med jagthund.


Blandt jægere er det kendt, at hvis man vil skyde krager, så er det en god ide at benytte bl.a. ræveskind som lokkemad.

Læs bare her, hvad en erfaren kragejæger skriver om emnet.


Med disse informationer forekommer det således ret sandsynligt, at Nikolaj Hammer dyrkede denne form for jagt.

Også i 1912 gennemgik ejendommen en markant ændring, idet der blev tilføjet en fuld etage, og ejendommen blev forlænget og udnyttede nu grunden i hele dens bredde ud mod Hersegade. Forretningslokalet blev også udvidet betydeligt. Sadelmagerværkstedet lå fortsat i kælderplan.Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum - forretningsfacaden på et tidspunkt inden ombygningen i 1938

Forretningsfacaden efter ombygningen i 1912 - man bemærker sig den fine lampe ved indgangsdøren - en lampe der også sad der på den oprindelige bygning, og som afslører, at bygningen er forlænget små tre meter mod nord.

Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum -1912/13

Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum - 1903

Den oprindelige ejendom får i 1902/03 tilføjet en ny og betydelig større kvist til erstatning for den tidligere.


Skiltet hen over kældervinduet fortæller, at virksomheden nu hedder "P. Petersen & Søn" idet den oprindelige indehaver Peter Petersen i 1902 lader sin søn Peter Gjevert Petersen købe sig ind i virksomheden.

Sønnen overtager også ejendommen i 1921.


Billedet er fra 1902 viser den oprindelige kvist.

Som man kan se på skiltet, er det på tidspunktet  Peter Petersens virksomhed.


Vi ved, at Peter Petersen har erhvervet ejendommen i 1894, og meget tyder på,  at der på det tidspunkt sker en ombygning.

Da den oprindelige ejendom bliver brandtakseret første gang i 1853, ser det ud til at ejendommen har været indrettet til beboelse i både den høje kælder, stueetagen og på kvisten - men protokollen er meget svært læselig.


Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum - 1902

Fra Peter L. Gjevert Petersens familiealbum - ukendt datering tidligt i 1900'tallet

På billedet ses sadelmager Peter Petersen (1847-1922) med et pænt udvalg af varesortimentet fra sadelmagerværkstedet.


Peter Petersen var født i Brordrup i 1847, og var i perioden 1872 til 1874 i lære som sadelmager hos en ældre halvbror, der selv havde sadelmagerværksted i Algade 17. Efter endt læretid, startede han som sadelmager i Havdrup. I 1880 kom han til Fruegade 4, hvor han etablerede sin sadelmagervirksomhed.


Den 8. oktober 1894 købte han Hersegade 6 og flyttede hertil med sin hustru Ane og 5 børn.Billedet er formentlig det første, som viser hjørneejendommen Hersegade -Læderstræde. Det er fra omkring 1900, og før 1903, hvor den oprindelige kvist skiftes ud.Lokalhistorisk Arkiv - omkring 1900 før 1903

Den oprindelige ejendom stod færdigopført i 1853 af murermester C.A. Schultz, som i 1852 havde erhvervet matr. nr. 1245 i Hersegade. Ifølge brandtaksationen var det "et hus med have", som blev takseret til 3500 rigsdaler.

Det er uvist hvem der først boede i ejendommen, men den sælges jfr. skøde dateret 14. juni 1856 formedelst 5200 rigsdaler til enkefru Oline Marie Madsen - enke efter kammerråd og Ridder af Danebrog Christian Madsen, som ejede Davrupgård og forpagtede Trollesminde ved Jyderup.


Enkefruen overdrager dog straks i samme skøde ejendommen til sin datter Karen Elisabeth Madsen, og de flytter begge ind i ejendommen med deres 2 tjenestepiger og en lejer på kvisten.


Den ugifte frøken Karen Elisabeth Madsen står som ejer af ejendommen så sent som ved folketællingen i 1890, og det  er hende - i en alder af 73 - der sælger sin ejendom til sadelmager Peter Petersen i 1894.


Adressen er i øvrigt et lærestykke i hvordan stedsbetegnelser ændrer sig. Da Schultz køber jorden i 1852 er det matrikel nr. 1245, som i 1870 er blevet til matr. 124 f, og 20 år senere er det matr. nr. 20, og her begynder man med egentlige husnumre, og sandelig om ikke stedet først omtales som nr. 4 for i 1895 at blive ændret til nr. 6.

I dag er det fortsat Hersegade 6, men matrikelnummeret er nu 56 a !!Der har sandsynligvis været bebyggelse på matriklen før 1853, bl.a. fordi det ligger så forholdsvis tæt på byens hovedstrøg. Vi ved, at ikke mindst Hersegade var hårdt ramt af nogle af de store brande i tidligere tider.

I 1599 brændte alt hvad der var i Hersegade, og det gentog sig i 1731, hvor en brand lagde store dele af bymidten øde - herunder byens rådhus på hjørnet af Algade og Olsgade - og da man skulle prioritere redningsindsatsen, blev Hersegade ofret og dermed flammernes sikre bytte.